Het gevoel van Organon

Nieuws

20-01-2012  Magere start Osse campus: zeven starters

Zeker zeven bedrijven star­ten binnenkort op het Osse Life Sciences Park (OLSP) op het ter­rein van MSD, het voormalige Or­ganon. Hiermee zijn tientallen ar­beidsplaatsen gemoeid, stelt Jan Pelle, de directeur van de Brabant­se Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Toch is er opnieuw een tegenval­ler. Wederom haalt het OLSP een streefdatum niet. Vandaag hadden de contracten met MSD over de overdracht van het vastgoed gete­kend moeten worden. "Dat is he­laas niet gelukt", stelt Pelle.

Hij noemde de datum van 20 ja­nuari eind december toen duide­lijk werd dat de start van het OLSP per 1 januari niet gehaald zou worden. Hij wijt het nieuwe uitstel aan de juridische complexi­teit van de overeenkomsten. "Er zitten tal van advocaten, juristen en adviseurs naar de contracten te kijken." Pelle heeft het dan onder meer over vergunningen, overdracht van vastgoed en leveringskosten. De directeur hoopt nog deze maand er definitief uit te zijn. "Het zijn juridisch bindende over­eenkomsten die op detail moeten kloppen."

Deze zaken zijn volgens Pelle niet op een latere datum te regelen. "Ze moeten echt zijn dichtgetim­merd voordat het OLSP officieel van start gaat. Dat vergt zorgvuldi­ge gesprekken, want het gaat ook over aansprakelijkheid."

Hij meldt verder dat zijn organisa­tie nog met 35 andere onderne­mers in gesprek is. "Maar die be­drijven zullen niet allemaal bij de start van de campus al kunnen be­ginnen." Pelle verwacht de komende dagen nog wel twee andere contracten te kunnen tekenen. "Met deze bedrij­ven zijn we er in principe uit."

Dat het Osse Life Sciences Park (OLSP) met negen bedrijven start, is in de ogen van Pelle zoals verwacht. "We hebben steeds ge­zegd dat we met een beperkt aan­tal ondernemingen zouden star­ten en dat er werkende weg steeds meer bedrijven hun weg naar de campus zouden vinden." Volgens Pelle wordt dat een taak voor de aangestelde directeur van het OLSP Alie Tighelhoff als zij op 1 fe­bruari begint. Bij de aankondiging van de OLSP in juli 2011 stelde een commissie van wijze mannen dat twintig van de 89 ingediende plannen direct le­vensvatbaar waren. Daar zouden 250 tot 300 arbeidsplaatsen mee zijn gemoeid, zei destijds profes­sor Douwe Breimer, voorzitter van de commissie die de haalbaarheid onderzocht. Dat het nu over enke­le tientallen arbeidsplaatsen gaat, betekent dat het plan van Herjan Coelingh Bennink van Pantarhei Bioscience dat uitging van zo'n 200 tot 250 arbeidsplaatsen nog niet bij de starters van het OLSP hoort. Pelle meldt nog dat er al veel contacten met partners bui­ten Brabant zijn. "We hebben ook altijd gezegd dat het OLSP zich dan wel in Oss bevindt, maar bete­kenis heeft voor heel de Neder­landse economie." Er wordt ge­praat met universiteiten, hogescho­len, bedrijven en overheden.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 3305 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!